پیتزا

پیتزا مخصوص 18000 تومان

سوسیس و کالباس گیاهی. قارچ . فلفل دلمه ای . سس مارینارا . پنیر پیتزا

پیتزا چهارفصل 18000 تومان

ترکیبی از پیتزاهای قارچ ، مخصوص ، سبزیجات ، زیتون

پیتزا مخلوط 18000 تومان

سوسیس و کالباس گیاهی . قارچ . ذرت . نخودفرنگی . سس مارینارا . پنیر پیتزا

پیتزا مامسان 17000 تومان

مامسان ( گوشت گیاهی ) . قارچ . سس مارینارا . پنیر پیتزا

پیتزا بادمجان و زیتون 18000 تومان

بادمجان . زیتون . سس مارینارا . پنیر پیتزا

پیتزا سبزیجات 16000 تومان

قارچ . فلفل دلمه ای. ذرت . نخود فرنگی . پیاز . زیتون . گوجه فرنگی . سس مارینارا . پنیر پیتزا

پیتزا جوانه سبزیجات 16000 تومان

قارچ . فلفل دلمه ای. ذرت . نخود فرنگی . پیاز . زیتون . جوانه . سس مارینارا . پنیر پیتزا

پیتزا زیتون 18000 تومان

زیتون . ذرت . سس مارینارا . پنیر پیتزا

پیتزا قارچ 14000 تومان

قارچ . ذرت . سس مارینارا . پنیر پیتزا

پیتزا پپرونی 15000 تومان

کالباس گیاهی . قارچ . فلفل دلمه ای . سس فلفل . سس مارینارا . پنیر پیتزا

پیتزا قارچ و سوسیس 15000 تومان

سوسیس گیاهی . قارچ . سس مارینارا . پنیر پیتزا

پیتزا پنیر 13500 تومان

سس مارینارا - قارچ - پنیر پیتزا