پیتزا

پیتزا مخصوص 235000 ریال

سوسیس و کالباس گیاهی. قارچ . فلفل دلمه ای . سس مارینارا . پنیر پیتزا

پیتزا چهارفصل 235000 ریال

ترکیبی از پیتزاهای قارچ ، مخصوص ، سبزیجات ، زیتون

پیتزا مخلوط 230000 ریال

سوسیس و کالباس گیاهی . قارچ . ذرت . نخودفرنگی . سس مارینارا . پنیر پیتزا

پیتزا مامسان 220000 ریال

مامسان ( گوشت گیاهی ) . قارچ . سس مارینارا . پنیر پیتزا

پیتزا بادمجان و زیتون 230000 ریال

بادمجان . زیتون . سس مارینارا . پنیر پیتزا

پیتزا سبزیجات 200000 ریال

قارچ . فلفل دلمه ای. ذرت . نخود فرنگی . پیاز . زیتون . گوجه فرنگی . سس مارینارا . پنیر پیتزا

پیتزا جوانه سبزیجات 205000 ریال

قارچ . فلفل دلمه ای. ذرت . نخود فرنگی . پیاز . زیتون . جوانه . سس مارینارا . پنیر پیتزا

پیتزا زیتون 220000 ریال

زیتون . ذرت . سس مارینارا . پنیر پیتزا

پیتزا قارچ 170000 ریال

قارچ . ذرت . سس مارینارا . پنیر پیتزا

پیتزا پپرونی 210000 ریال

کالباس گیاهی . قارچ . فلفل دلمه ای . سس فلفل . سس مارینارا . پنیر پیتزا

پیتزا قارچ و سوسیس 200000 ریال

سوسیس گیاهی . قارچ . سس مارینارا . پنیر پیتزا

پیتزا پنیر 160000 ریال

سس مارینارا - قارچ - پنیر پیتزا