سالاد

سالاد باغ جوانه ها 6000 تومان

جوانه های سبزیجات

سالاد کلم 4000 تومان

سالاد کلم

سالاد مخلوط کلم و جوانه 7000 تومان

کلم و جوانه ها

زیتون پرورده 2500 تومان

زیتون پرورده