سالاد

سالاد باغ جوانه ها 80000 ریال

جوانه های سبزیجات

سالاد کلم 60000 ریال

سالاد کلم

سالاد مخلوط کلم و جوانه 90000 ریال

کلم و جوانه ها

زیتون پرورده 35000 ریال

زیتون پرورده