ساندویچ

ساندویچ هات داگ وگان ( بدون هیچگونه فراورده حیوانی ) 155000 ریال

سوسیس هات داگ گیاهی ( وگان) . سس قارچ وگان

ساندویچ هات داگ پنیری 155000 ریال

سوسیس هات داگ گیاهی . سس مایونز گیاهی. پنیر مازارل

ساندویچ کالباس وگان ( بدون هیچگونه فراورده حیوانی ) 145000 ریال

کالباس گیاهی . سس مایونز گیاهی

ساندویچ کالباس پنیری 150000 ریال

کالباس گیاهی . سس مایونز گیاهی . پنیر مازارلا

ساندویچ برگر وگان ( بدون هیچگونه فراورده حیوانی) 130000 ریال

همبرگر گیاهی . سس مایونز گیاهی

ساندویچ چیز برگر 135000 ریال

همبرگر گیاهی . سس مایونز گیاهی . پنیر مازارلا

ساندویچ برگر مغزدار وگان ( بدون هیچگونه فراورده حیوانی ) 150000 ریال

همبرگر گیاهی . سس مایونز گیاهی . مغزتخمه . کنجد

ساندویچ کوکو سبزی (وگان) 140000 ریال

کوکوسبزی بدون تخم مرغ

ساندویچ بادمجان ( وگان ) 135000 ریال

بادمجان سرخ شده

ساندویچ بادمجان پنیری 140000 ریال

بادمجان سرخ شده . پنیر مازارلا

ساندویچ بندری گیاهی (وگان) 150000 ریال

سوسیس گیاهی . سیب زمینی . پیاز . سس فلفل

ساندویچ چیزبرگر مغزدار 155000 ریال

همبرگر گیاهی . سس مایونز گیاهی . مغزتخمه . کنجد . پنیر مازارلا