ساندویچ

ساندویچ هات داگ وگان ( بدون هیچگونه فراورده حیوانی ) 11000 تومان

سوسیس هات داگ گیاهی ( وگان) . سس قارچ وگان

ساندویچ هات داگ پنیری 11000 تومان

سوسیس هات داگ گیاهی ( وگان) . سس مایونز گیاهی. پنیر مازارلا

ساندویچ کالباس وگان ( بدون هیچگونه فراورده حیوانی ) 10500 تومان

کالباس گیاهی . سس مایونز گیاهی

ساندویچ کالباس پنیری 11000 تومان

کالباس گیاهی . سس مایونز گیاهی . پنیر مازارلا

ساندویچ برگر وگان ( بدون هیچگونه فراورده حیوانی) 10500 تومان

همبرگر گیاهی . سس مایونز گیاهی

ساندویچ چیز برگر 11000 تومان

همبرگر گیاهی . سس مایونز گیاهی . پنیر مازارلا

ساندویچ برگر مغزدار وگان ( بدون هیچگونه فراورده حیوانی ) 11500 تومان

همبرگر گیاهی . سس مایونز گیاهی . مغزگردو . کنجد

ساندویچ کوکو سبزی (وگان) 10500 تومان

کوکوسبزی بدون تخم مرغ

ساندویچ بادمجان ( وگان ) 10000 تومان

بادمجان سرخ شده

ساندویچ بادمجان پنیری 10500 تومان

بادمجان سرخ شده . پنیر مازارلا

ساندویچ بندری گیاهی (وگان) 11000 تومان

سوسیس گیاهی . سیب زمینی . پیاز . سس فلفل

ساندویچ کبابسوی ( وگان ) 6000 تومان

کباب سویا

ساندویچ فلاسوی (وگان) 6000 تومان

فلافل سویا

ساندویچ چیزبرگر مغزدار 12000 تومان

همبرگر گیاهی . سس مایونز گیاهی . مغزگردو . کنجد . پنیر مازارلا